PUSAT KOMUNIKASI, PROGRAM BITARA & PROGRAM ANTARABANGSA
Pusat ini bertanggungjawab terhadap hal ehwal perhubungan awam dan komunikasi dalaman dan luar INTEGRITI termasuk pelaksanaan program khas bagi mewujudkan rangkaian strategik di dalam negara, serantau dan antarabangsa serta pengiktirafan di peringkat global.
PUSAT KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Pusat Koordinasi, Pemantauan dan Penilaian merangkumi 2 program utama iaitu Program Perancangan Korporat dan Program Pemantauan dan Penilaian yang bertanggungajawab dan memainkan peranan penting dalam memantau pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN) dalam negara dan bertindak sebagai badan penyelarasan perancangan korporat, pemantauan dan penilai kepada semua program dan aktiviti  di dalam organisasi.
PUSAT ILMU DAN RUNDINGCARA INTEGRITI, KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN
Pusat ini ditubuhkan dalam rangka transformasi pentadbiran ke arah menjadikan INTEGRITI sebagai institusi pemikir utama berkaitan dengan hal ehwal integriti yang membabitkan Agenda Integriti Nasional.
PUSAT PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
Pusat Pembangunan dan Pelaksanaan Program ini dibahagikan kepada empat kluster utama.