Visi
Membantu Malaysia ke arah mencapai negara berintegriti tinggi, yang berdaya tahan dan mengamalkan nilai – nilai murni sejagat.

Misi
Menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan Pelan Integriti Nasional.